Choď na obsah Choď na menu

 
Toto je výťah časti stanov....
 
 
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
 
1)      Názov občianskeho združenia:Stream, (ďalej len „združenie“).
2)      Sídlo združenia: Šintavská 26, Bratislava 5, 851 05
3)      Združenie je nepolitické, dobrovoľné záujmové združenie občanov.
4)      Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Je založené v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Pôsobí na celom území SR, združenie je založené na dobu neurčitú.
 
Čl. 2
Poslanie, ciele a činnosti združenia
 
1)      Poslaním združenia je pomoc občanom, predovšetkým mladým ľudom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a voľno časových aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju, zmysluplnému tráveniu voľného času a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.
2)      Ciele a činnosti združenia sú:
a)      združovanie občanov v súlade s poslaním združenia
b)      vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva v súlade s poslaním a činnosťou združenia
c)       organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, poskytovanie konzultácii a usmernení, podávanie návrhov a spracovávanie nových projektov v súlade s poslaním a činnosťou združenia

d)      pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie sociálnych služieb, aktivizovanie vnútorných schopností na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov ich nepriaznivej životnej situácie a pomoc s ich integráciou do života v prirodzenom prostredí

e)      vytváranie podporných sietí na princípoch svojpomocných skupín

f)        podpora všestrannej a komplexnej výchovy detí a mládeže ako aj ochrana pred negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi
g)      organizovanie zážitkových, športových a kultúrnych podujatí, ako aj výchovno-rekreačných táborov 
h)      publikačná činnosť, tvorba a vydávanie učebných a metodických materiálov pre potreby vzdelávacích programov
i)        podpora celoživotného vzdelávania, zvyšovania kompetencií a podpora študijných ciest a pracovných pobytov pre členov združenia
j)        spolupráca s partnermi - domácimi a zahraničnými v súlade s poslaním a činnosťou združenia
k)      vyvíjanie činnosti vedúcej k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov a dotácií pre združenie